Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

4533 f85b 350
Reposted fromdarkanes darkanes
6927 36b1 350
Reposted fromgingillo gingillo viaSiedut Siedut

August 29 2017

2499 f8bb 350
2482 4d31 350
2478 9f05 350

August 20 2017

7970 152e 350
Reposted bydarkers darkers
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viamuladhara muladhara

June 13 2017

W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2361 c78b 350
Reposted fromspring-flow spring-flow viapannakies pannakies
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir viaszukajacszczescia szukajacszczescia

June 07 2017

6588 f85c 350
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
5576 ce32 350
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viajossie jossie
2722 6b87 350
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

May 21 2017

0916 cf25 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaDzessik Dzessik
1595 c4c2 350
6246 522a 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl